Beleid

BELEIDSPLAN 2020 – 2023

 

C-Generations

Roemer Visscherstraat 5

2741 BC Waddinxveen

info@c-generations.nl

06-408 911 07

 

Inhoud

 

Inhoud. 2

Inleiding. 3

1.     Missie/visie. 4

1.2      Doelstelling. 4

1.3      Strategie. 4

2.     Huidige situatie. 5

2.1      Activiteiten van de organisatie. 6

3.     Toekomst 6

4.     Organisatie. 7

4.1      Bestuur 7

4.2      Werknemers. 7

5.     Financiën. 8

5.1      Financiële Administratie. 8

5.2      Inkomsten -fondswerving. 8

5.3      Uitgaven - Beloningen en onkostenvergoedingen. 9

5.4      Vermogensbeheer, – besteding en uitkering. 10

6. Financiële verantwoording, jaarverslag. 10

6.1 Begroting. 11

 

 

 

Inleiding

De kracht van generaties is waar we bij C-Generations in geloven. Wanneer de wijsheid van ouderen, het vuur en de energie van jongeren, de middelen en kunde van volwassenen en het speelse van kinderen bij elkaar komen, dan gebeurt er iets unieks. Dan zien we de kerk (in de meest brede zin van het woord) in volle glorie als afspiegeling van God zelf. God ziet waarde in elke generatie.

Helaas zien we in de praktijk jonge mensen afhaken met betrekking tot de kerk en weglopen bij God. Een krachtige kerk waarin jonge mensen Jezus ontmoeten, dat is onze passie bij C-Generations. Een plek waar jongeren aandacht, en ruimte krijgen, waar ze serieus genomen worden en radicaal en vol liefde voor Hem kunnen gaan. Onze missie is dat alle jonge mensen in Nederland zich thuis voelen bij Jezus! Dat de kerk een plek is waar jonge mensen Jezus ontmoeten en hun relatie met Hem opbouwen en verdiepen. En de kerk tegelijkertijd een plek is waar deze jonge mensen met al hun enthousiasme, creativiteit en energie mee kunnen bouwen aan Zijn Koninkrijk.

Onze missie en ons doel willen wij bereiken door spreekbeurten bij jongeren-events te geven, speciale generatiediensten in kerken te organiseren en trainingen voor kinder- en jeugdwerkers te verzorgen. Gericht op het opbouwen van een krachtige en aantrekkelijke kerk in Nederland.

In 2020 durven we nog verder te dromen. Want ondanks het feit dat jongeren de kerk verlaten is er ook een enorme honger naar zingeving en spiritualiteit. Waar Jezus mensen niet in de kerk uitnodigde, maar de straat en het marktplein op ging om mensen te ontmoeten zo wil C-Generations jongeren ontmoeten en inspireren daar waar ze zijn: online. Channel-C is geboren!

Channel-C is een beweging op social media met aantrekkelijke en inspirerende content om jongeren te bereiken met de liefde van God op de plek waar ze zijn. Om dat op een kwalitatieve goede en aantrekkelijke manier te doen zijn materialen en middelen nodig. Om dit mogelijk te maken is een groep donateurs nodig. C-Generations heeft hierin een eerste stap willen zetten door een stichting op te richten die dit doel zal nastreven.

In dit beleidsplan lees je verder over de visie, missie, het bestuur van de stichting en de financiën voor de komende 5 jaar.

 

Hartelijke groet,

 

Erno Nikkels

Voorzitter bestuur C-Generations

1.      Missie/visie

Passie en een hart voor jonge mensen, dat is wat ons drijft bij C-Generations! Wij geloven in een krachtige kerk waarin jonge mensen Jezus ontmoeten en met overtuiging en vol liefde voor Hem kunnen gaan. Onze missie is dat alle jonge mensen in Nederland zich thuis voelen bij Jezus, dat de kerk een plek is waar jonge mensen Jezus ontmoeten, een relatie met Hem opbouwen en zich in het geloof kunnen verdiepen zodat zij met al hun enthousiasme, creativiteit en energie mee kunnen bouwen aan Zijn Koninkrijk.

1.2      Doelstelling

De doelstelling van C-Generations is: het bouwen van een krachtige en aantrekkelijke kerk waarin jongeren God kunnen ontmoeten en een relatie met Hem opbouwen. In de kerk, maar ook in het dagelijkse leven op de plek waar ze zijn (online).

 

1.3      Strategie

Hoe bereiken we ons doel?

-            Door spreekbeurten te geven kerken, jeugdbijeenkomsten en events.

-            Door training te geven voor kinder- en jeugdwerkers (I see generations training).

-            Door samen met kerken speciale generatie diensten te organiseren.

-            Door jongeren online te bereiken met de boodschap van het evangelie van Jezus Christus.

 

Dit doen we allemaal in Nederland, maar organiseren ook campagnes in het buitenland. In het buitenland geven we trainingen en workshops op scholen, in gevangenissen en in buurtcentra. Dit doen we altijd in samenwerking met lokale kerken en een team van verschillende generaties.

2.      Huidige situatie

C-Generations is in 2012 opgericht door Coen Nuijten. De eerste jaren bestond zijn werk voornamelijk uit het spreken tijdens kerkdiensten, jongerenavonden, christelijke festivals en jeugdevenementen. Daarnaast ontwikkelde hij de training ‘I See Generations’. Een training voor kerken die ernaar verlangen dat de verschillende generaties binnen een kerk in verbinding met elkaar treden en elkaar aanmoedigen, versterken en ondersteunen in het volgen van Jezus. Samen bouwen zij de kerk!

De laatste jaren is C-Generations gegroeid en zijn steeds meer vrijwilligers betrokken geraakt. Deze vrijwilligers dragen zich onder andere zorg voor de administratie, marketing & communicatie, social media-content en de website, maar denken ook op strategisch en organisatorisch niveau mee.

Wat ons drijft? Jezus.

Het kennen van en het leven met Jezus geeft richting, steun en zorgt voor avontuur. Wij geloven dat we gemaakt zijn om vol vóór en mét Jezus te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat ons Leven pas tot volle bestemming komt als we met Jezus leven.

Het raakt ons diep als wij zien dat jongeren de kerk verlaten, maar we snappen ze ook. Kerken weten vaak geen verbinding meer met jongeren te maken. Veel jongeren leven in een wereld die zich grotendeels online afspeelt, prikkelrijk is en informatie snel en op verschillende manieren op hen afvuurt. Veel kerken spreken deze ‘taal’ niet en lijken daardoor de boot te missen. Hierdoor wordt de kerk steeds vaker een plek waar jongeren niet meer naartoe willen. De kerk van nu wordt door jongeren ervaren als niet relevant (saai!) en achterhaald (stom!).

Iedere generatie heeft zijn eigen karakter en geluid. De huidige jongeren spenderen veel van hun tijd online. Ze hechten veel waarde aan authenticiteit en voelen daarnaast een grote druk om te presenteren. Jongeren zitten in een fase in hun leven waarin ze veel keuzes moeten maken die hun toekomst sterk beïnvloeden; hun persoonlijke identiteit en visie op het leven ontwikkelen zich en ondertussen gieren de hormonen door hun lijf en worstelen ze met (levens)vragen.

Waar kunnen ze naartoe met hun vragen? Wie laat hen zien waar het echt om draait? Wie inspireert ze en moedigt ze aan? Niet om de ‘beste versie’ te worden van zichzelf, maar te zijn zoals God ze heeft gemaakt!

2.1      Activiteiten van de organisatie

Onze passie voor jongeren en Jezus en de zorg over de vele jongeren die het geloof verlaten, sporen ons aan de activiteiten die in paragraaf 1.3 zijn benoemd ten volle te blijven benutten en te blijven ontwikkelen. Het opzetten van een stichting met ANBI status heeft als doel deze activiteiten te ondersteunen en creëert een grotere bereidwilligheid voor donateurs om te ondersteunen.

In aanvulling op het voorgaande lanceren we op 1 januari 2020 ook een nieuwe tak binnen C-Generations: C-Channel! Met deze online tak willen we jongeren bereiken op de plek waar ze het meest te vinden zijn: online. We willen ze daar opzoeken en inspireren met het evangelie, door o.a het starten van ons eigen YouTube-kanaal en het vergroten van ons bereik op social media.

 

Ons streven is binnen 5 jaar 650.000 jongeren tussen de 12 en 18 jaar te bereiken met het Evangelie.. Dit willen we bereiken via ons Online Media Platform dat bestaat uit onze eigen website, ons YouTube-kanaal en onze andere social media kanalen.

3.      Toekomst

De start van C-Channel vraagt om nieuwe medewerkers met specifieke talenten en ervaring. We hebben eind 2019 gezocht naar getalenteerde en gemotiveerde nieuwe teamleden met een passie voor online content en Jezus en we zijn dankbaar dat we ons team inmiddels compleet hebben. Het team is versterkt met een videograaf, social media manager, editor en presentator. Deze komen samen te werken in één team met de huidige marketing- en communicatie medewerker.

Als C-Generations willen we te allen tijde meebewegen met de laatste ontwikkelingen. Dit geldt niet alleen voor wat betreft de snel veranderende social media kanalen, maar ook voor wat betreft de samenwerking met andere organisaties en ondersteuning van events als dit past bij onze visie en missie en kan bijdragen aan het bereiken van onze doelstellingen. Echter, wij voorzien dat de focus steeds meer komt te liggen op sociale platformen waar jongeren zich op steeds meer lijken te begeven.

4.      Organisatie

Contactgegevens:

Roemer Visscherstraat 5

2741 BC Waddinxveen

info@c-generations.nl

06-408 911 07

 

Stichting Kvk: 77405560

ANBI status: <in aanvraag>

4.1      Bestuur

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                        dhr. Erno Nikkels

Penningmeester:            dhr. Jeroen de Soeten

Secretaris:                         dhr. Coen Nuijten

De bestuursleden krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden als bestuurslid.

4.2      Werknemers

C-Generations maakt gebruikt van een breed netwerk van vrijwilligers.

Onderstaand een overzicht van de teamleden die een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Anja van der Kooij – administratie, financiën en aanspreekpunt voor kerken

Hannah Heesbeen - Schultink – Marketing en Communicatie

 

Daarnaast is er het team bestaande uit een social media content-team:

Jeffrey van de Berg

Anouk Brouwer

Nienke Alblas

Maik Spoor

Noah Aartsen

 

5.      Financiën

5.1      Financiële Administratie

Met betrekking tot de financiële administratie willen we noemen dat:

§  Het lopende boekjaar gestart is op 1 januari 2020 en zal lopen t/m 31 december 2020, elk boekjaar zal lopen van 1 januari t/m 31 december.

§  De stichting heeft haar eigen bankrekening geopend bij de Rabobank, met ingangsdatum 1 januari 2020.

§  De penningmeester zal met behulp van Excel de boekhouding voor de stichting verzorgen en de penningmeester zal Anja van der Kooij binnen de stichting C-generations bevoegdheid geven om de betalingen aan crediteuren te voldoen.

§  De penningmeester zal voor sommige diensten een professionele financiële dienstverlener/accountant in de arm nemen, indien dit naar eigen inzicht of door het bestuur wenselijk wordt geacht en/of wettelijk verplicht wordt gesteld.

§  De eerste begroting is opgesteld aan de hand van inschattingen. Het bestuur zal in de loop van 2020 de reeds opgestelde begroting tussentijds evalueren en deze desgewenst bijstellen.

 

5.2      Inkomsten -fondswerving

C-Generations is voor de uitvoering van haar werkzaamheden en het bereiken van haar doel afhankelijk van donateurs, sponsoring en andere vormen van giften. Hieronder zijn enkele vormen van inkomsten vermeld. Dit is waar de stichting zich in de nabije toekomst op wil gaan richten:

Donateurs en giftgevers

C-Generations gaat op zoek naar mensen die de doelstelling van de stichting onderschrijven en die dit, als donateur, willen ondersteunen met een periodieke gift per jaar, kwartaal of maand. Ditzelfde geldt voor mensen die de stichting willen ondersteunen met een eenmalige gift.

De afgelopen maanden hebben wij al verschillende giften ontvangen, waarmee zowel de onkosten voor het opbouwen van het team, als de oprichting van de stichting konden worden voldaan. Daarnaast is een aantal toezeggingen gedaan voor toekomstige donaties. We verwachten dat donateurs en giftgevers het prettig vinden als de stichting een ANBI status heeft omdat donaties en giften in dat geval kunnen worden afgetrokken van de aangifte bij de inkomstenbelasting.

 

Giften vanuit spreekbeurten en onderwijs

Coen Nuijten zal vanaf heden bij zijn spreekbeurten, trainingen of andere onderwijsactiviteiten, binnen de gegeven mogelijkheden, bekendheid geven aan C-Generations en vragen of er naast zijn persoonlijke vergoeding een donatie voor de stichting mogelijk is. Mocht de gemeente, studentenvereniging of een anderszins inhurende partij een gift willen geven, zal deze gift volledig ten goede komen van de stichting. Het voornemen is ook dat onderwijsactiviteiten (zoals spreekbeurten) vanuit de stichting worden aangeboden, waarbij de sprekersvergoeding ten goede zal komen van de stichting.

Overige giften

Deze categorie giften betreffen uiteraard alle andere giften die hiervoor niet gespecificeerd zijn. Als voorbeeld kan gedacht worden aan giften die gedaan worden door individuen, organisaties of kerkelijke gemeenten die het doel van de stichting willen steunen.

Social media

Via de website (https://www.c-generations.nl/) en social media worden het doel en de activiteiten van de stichting gecommuniceerd. Op deze manier kan de stichting zowel betrokkenheid creëren bij potentiële deelnemers als een achterban opbouwen. Dit zal naar alle waarschijnlijk veel tijd en inzet kosten. Desondanks kan dit zeker bijdragen aan het stabiliseren van de inkomsten en de betrokkenheid. Via de website wordt tevens de mogelijkheid voor het geven van giften gecommuniceerd.

 

5.3      Uitgaven - Beloningen en onkostenvergoedingen

Alle uitgaven en beloningen moeten direct of indirect in dienst staan van de doelstelling van de stichting.

 

Uitgaven

De uitgaven van Stichting C-Generations bestaan uit:

-        eenmalige oprichtingskosten;

-        kosten administratie (bankkosten, boekhoudprogramma, eventuele accountantskosten);

-        kosten website (incl. eenmalige ontwikkelingskosten);

-        directe kosten (t.b.v. activiteiten);

-        kantoorartikelen;

-        pr & drukwerk;

-        onkostenvergoeding/vacatiegelden bestuur & onkostenvergoeding vrijwilligers;

-        10% van de ontvangen giften uit spreekbeurten en onderwijs zullen ten goede komen aan een Nederlandse ANBI stichting die een soortgelijke doelstelling heeft als de doelstelling van C-Generations.

 

Beloningen en onkostenvergoedingen

De bestuursleden hebben recht op een reis-/onkostenvergoeding waar dit betrekking heeft op de bestuursvergaderingen. Dit is in de statuten van de stichting is opgenomen (artikel 4.6).

Zoals eerder in Hoofdstuk 4.2 vermeld, worden de werkzaamheden van de stichting uitgevoerd door teamleden/vrijwilligers. Deze leden krijgen een vrijwilligersvergoeding en maken aanspraak op een onkostenvergoeding voor de kosten die door hen zijn gemaakt voor de activiteiten van de stichting. Vergoeding van reiskosten is hierbij alleen mogelijk voor teamleden.

 

5.4      Vermogensbeheer, – besteding en uitkering

Vermogensbeheer en -besteding

C-Generations heeft geen winstoogmerk en is daarom niet gericht op het behalen van financiële winst. Dit is de reden dat er niet meer vermogen wordt aangehouden dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de continuïteit van de voorziene activiteiten. De opbrengst van giften en donaties die leiden tot vermogen van de stichting worden door het bestuur ingezet ten behoeve van de activiteiten en ter dekking van directe en indirecte kosten. Het vermogen van de stichting zal altijd hetzij direct hetzij indirect ten goede komen van de verwezenlijking van de statutaire doelstelling van

de stichting. Het is het bestuur niet toegestaan met de middelen van C-Generations te speculeren, te beleggen of hiermee risicovol te opereren.

Beëindigen stichting

Bij beëindiging van C-Generations zal worden gehandeld conform de bepalingen uit artikel 12 van de statuten. Hierin staat onder andere vermeld dat een eventueel batig saldo ten tijde van ontbinding wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel als de stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijk doel heeft als de stichting.

6. Financiële verantwoording, jaarverslag

Zoals in paragraaf 5.1 is beschreven loopt het eerste boekjaar van de stichting van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020. Op dit beschikt de stichting daarom nog niet over een jaarverslag. Eveneens in paragraaf 5.1 vermeld zal het bestuur in de loop van 2020 de begroting tussentijds evalueren en desgewenst bijstellen. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen.

 

6.1 Begroting